Produkujemy

maszyny, urządzenia,

linie produkcyjne i nie tylko...


Wieloletnie doświadczenie oraz jasno sprecyzowana
strategia i cele pozwalają nam sprostać realizacji
każdego zlecenia


Więcej

Warunki Gwarancji

GWARANCJA

 

            Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji po przeprowadzeniu rozruchu przez montera serwisowego firmy Scorpion.

 

            Producent zobowiązuje się wymienić lub naprawić w punkcie wyznaczonym przez siebie, wszelkie części, które wykazują wady materiału lub wykonania. Producent nie odpowiada za naturalne zużycie części roboczych.

 

            Roszczenia gwarancyjne wygasają, jeżeli:

  • Tunel nie był eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem w sposób zalecany przez producenta w instrukcji obsługi,
  • W maszynie samowolnie zostały wprowadzone jakieś zmiany.

 

            Gwarancja ponadto ulega unieważnieniu w następujących przypadkach:

  • Urządzenie było przeciążone.
  • Maszyna uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w wypadku,
  • Naprawy lub próby napraw bez uprzedniego pisemnego upoważnienia,
  • Urządzeniel uległo uszkodzeniu przez ciała obce np. stal itp.

 

            Użytkownik maszyny odpowiada za regularną obsługę i konserwacje urządzenia według wskazań instrukcji. Zaniedbania regularnej obsługi lub wymianie normalnie zużytych elementów jak paski, oleje smarne itd. może unieważnić gwarancje.

 

            Warunkiem zachowania gwarancji 24 miesięcznej jest dokonywanie odpłatnych przeglądów konserwacyjnych co 8 miesięcy przez Wykonawcę maszyny.

 

            Niniejsze gwarancja jest jedyną gwarancją Producenta, który nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne zobowiązania stron trzecich. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia będące konsekwencją naruszenia zobowiązań gwarancyjnych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym „RODO”, na stronie www.scorpion.pl/kontakt/dane-osobowe/ PPUH Scorpion jako Administrator Danych publikuje istotne dla przetwarzania danych osobowych informacje, w tym również informacje mające na celu spełnienie obowiązków informacyjnych określonych art. 13 i 14 RODO.

Zaakceptuj